• Juli 2004 Gründung.  als 63. Bürgerbusverein in NRW,
  • z.Zt. gibt es 118 Bürgerbusvereine in NRW 
  • 12. Dezember 2005 erste Fahrt mit dem Bürgerbus
  • 1. Bus gefahrene Kilometer 365.870
  • 06. Dezember 2010
  • 2. Bus gefahrene Kilometer 358.750 bis Oktober 2015
  • 3. Bus ab Oktober 2015 (Niederflurbus, Behindertengerecht)
  • bis Dezember 2020 wurden Kilometer 306.130 KM gefahren